• સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત "સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ એજયુકેશન એન્ડ રીસર્ચ" માં સને ર૦ર૦-ર૧ ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે પ્રથમ વર્ષ એમ.બી.બી.એસ.માં લોકલ કવોટામાં પ્રવેશ મેળવવા સ્થાનિક વિધાર્થી તરીકેનું સર્ટીફીકેટ મેળવવા બાબત.
  View details
 • IEC forms as per new ICMR guidelines.
  View details
 • UG Bond Format as per Government of Gujarat for SMIMER Students.
  View details
 • COVID 19: Training Material.
  View details
 • PG Seat increase in EWS Quota.
  View details
 • "Award and Achievements" SMIMER ART Center awarded as BEST ARTC in Gujarat among 30 ARTC and BEST supporting centre in STD care BY SMC in Presence of Dr. Ashish NaikSir.
  View details on ART Center
 • Standard Operative Procedures- COVID-19.
  View details
 • Updated Hospital Charges details
  View details
 • Fixation of Fee for Academic Year - 2018-19, 2019-20, 2020-21 for Undergraduate Courses by the Fee Regulatory Committee.
  View details
 • Fixation of Fee structure for Undergraduate and Postgraduate courses for the Academic Years 2015-16 to 2017-18 for Medical colleges.
  View details
 • SMIMER ranked 10th Best Emerging Medical College of India as per latest India Today Survey.
  View details
 • Certificate Charges.
  View details
 • Duties and responsibilities of SMIMER teaching staff.
  View details
 • Citizen Charter.
  View details